Auditing

Terug

Deze referentie downloaden als PDF

Mede dankzij de aanbevelingen uit de audits van Orcado hebben wij een stuk beter grip gekregen op de implementatie van ons systeem. 

De kennis van Orcado betekende voor ons een belangrijke aanvulling bij de beoordeling van onze leverancier. 

De onafhankelijkheid van Orcado gaf ons de mogelijkheid met een frisse bril naar ons implementatietraject te kijken. 

Achtergrond

Het beheer en onderhoud van informatiesystemen valt in nogal wat gevallen duurder uit dan van tevoren was ingeschat. Wijzigingen vergen flinke inspanningen en investeringen. De impact van aanpassingen blijkt moeilijk in te schatten te zijn en de stabiliteit van het informatiesysteem komt onder druk te staan.

Voorkomen is beter…

Door tijdens de realisatie of de implementatie van het informatiesysteem rekening te houden met de onderhoudbaarheid, kunnen bovengenoemde risico’s worden beperkt. Daarmee wordt de levenscyclus van het informatiesysteem aanmerkelijk verlengd en de kosten tijdens de beheerfase verlaagd.

Hoewel organisaties in toenemende mate deze problematiek onderkennen en hebben gekozen voor standaard projectmethodes en het opstellen richtlijnen, ontbreekt het vaak aan een controle op de naleving hiervan. In veel gevallen wordt vooral gecontroleerd of het informatiesysteem voldoet aan de functionele eisen, maar niet (precies) hoe deze zijn gerealiseerd.

Onafhankelijke audits

Een controle op de naleving van standaarden, richtlijnen en methodieken kan door middel van audits.

Vooraf wordt door betrokken partijen, in de regel de opdrachtgever, leverancier en auditor, een aantal meetmomenten afgesproken waarop audits plaatsvinden.

Tijdens de audits wordt geverifieerd of de bij de realisatie betrokken partijen volgens de vooraf gestelde richtlijnen werken en of aan alle aspecten, die van belang zijn bij de realisatie van het informatiesysteem, is gedacht. Door deze audits tijdig en op verschillende momenten te laten uitvoeren, wordt gewaarborgd dat het systeem na inproductiename goed is te onderhouden en te beheren. Dit leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen, een langere levenscyclus en een betere benutting en acceptatie van het informatiesysteem in de organisatie. Een goed gedocumenteerd en onderhoudbaar informatiesysteem is bovendien eenvoudiger te integreren met en aan te sluiten op andere systemen en/of softwarepakketten.

 

Onze aanpak

Het testen van functionaliteit is meestal wel goed ingericht bij een project. Er zijn echter meer aspecten die van belang zijn om een applicatie succesvol te laten zijn:

  • Goed en flexibel toegangsbeheer
  • Waarborgen gegevensintegriteit
  • Inrichten beheersorganisatie
  • Opleiden gebruikersorganisatie
  • Goede performance, ook bij veel data
  • Betrouwbare communicatie met andere systemen
  • Onderhoudbaarheid
  • Inrichten van versiebeheer
  • Aanwezigheid vereiste documentatie.

Bij onze audits wordt met juist deze aspecten rekening gehouden. Wij werken op een kritische manier, zonder als bedreiging te worden ervaren door een van de betrokken partijen. Als ervaren systeemontwikkelaar weten wij als geen ander dat tijdsdruk en beperkte middelen tot compromissen leiden. Wij maken dit dan inzichtelijk, maar de keuze blijft aan de opdrachtgever om hier iets mee te doen.

Tijdens een eerste audit wordt aan de hand van een checklist bekeken of aan alle relevante aspecten is gedacht. Er wordt geïnventariseerd welke aspecten niet of onvoldoende zijn belicht en er wordt een opsomming gemaakt van aspecten die een verdere controle behoeven. De resultaten hiervan worden gepresenteerd in de vorm van een rapportage aan de opdrachtgever. Aan de hand van deze rapportage wordt in onderling overleg bepaald welke aspecten nader gecontroleerd worden. Deze controles leiden tot verdere (deel-)audits en bijbehorende rapportages met bevindingen en aanbevelingen.

De audit-rapportages verschaffen de opdrachtgever inzicht in de kwaliteit van het systeem, het proces en de organisatie en het geeft hem de mogelijkheid om, waar nodig, tijdig bij te sturen.

Waarom Orcado?

Idealiter worden audits uitgevoerd door een partij die directe belanghebbende is (geweest) bij het ontwerp en/of de realisatie van het informatiesysteem. Orcado is onafhankelijk.

De medewerkers van Orcado hebben een jarenlange ervaring in het uitvoeren van audits. Daarnaast hebben wij een gedegen ervaring met en kennis van het ontwerpen, ontwikkelen, beheren en onderhouden van informatiesystemen voor grote en kleinere organisaties. Wij zijn daarbij gewend om te werken met verschillende methodieken en met standaarden en richtlijnen zoals die door de opdrachtgevers zijn opgesteld of geselecteerd. Orcado is flexibel. Wij kunnen toetsen aan uw richtlijnen en stellen voorop wat bij uw organisatie van belang is. Geen standaard checklists dus, maar maatwerk.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in de dienstverlening die Orcado levert of wilt u meer informatie over de diensten die wij verlenen op het gebied van auditing? Neem dan contact met ons op. Graag vertellen wij u op welke wijze wij u kunnen ondersteunen.

Contactpersoon: Jurrie Zaat