Algemene Voorwaarden

Downloaden:  Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Identiteit

Orcado B.V.
Adres:Microfoonstraat 5

1322 BN Almere
Telefoonnummer:+31 (0)85 06 05 030
E-mail:info@orcado.nl
Website:www.orcado.nl
KvK-nummer:32074399
BTW-nummer:NL 80778 2361 B01

Artikel 2. Begrippen

 1. Opdrachtgever: de rechtspersoon of instelling die diensten van Orcado wil afnemen.
 2. Orcado: de rechtspersoon Orcado B.V.
 3. Partijen: Opdrachtgever en Orcado tezamen.
 4. Arbeidskracht: de door Orcado in te zetten persoon ten behoeve van de dienstverlening voor de Opdrachtgever.

Artikel 3. Algemeen

 1. Met deze Algemene Voorwaarden regelen partijen de condities waaronder Opdrachtgever van de diensten van Orcado gebruik kan maken met betrekking tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.
 2. Op alle overeenkomsten gesloten door Orcado en haar Opdrachtgever zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Afwijkingen, alsmede aanvullingen op de overeenkomsten, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide Partijen ondertekend.
 3. Indien een bepaling uit een aanbieding of (deel)overeenkomst in strijd is met een bepaling uit de Algemene Voorwaarden, dan prevaleert de bepaling uit de deelovereenkomst. Voor het overige blijven de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing.
 4. Indien (een onderdeel van) één of meer van de bedingen uit deze Algemene Voorwaarden of van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding of de bedingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de onderliggende overeenkomst onverlet.
 5. Op de overeenkomsten tussen Orcado en Opdrachtgever gesloten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4. Overeenkomst

 1. De door Orcado aangeboden offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na de aanbiedingsdatum, tenzij anders aangegeven. Orcado is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen de geldigheidstermijn wordt bevestigd.
 2. Partijen gaan een overeenkomst aan met ingang van de datum van ondertekening. Beëindiging van de overeenkomst kan éénzijdig plaatsvinden per aangetekend schrijven. De overeenkomst blijft echter van kracht zolang de uitvoering van de in een overeenkomst vastgelegde opdracht nog niet is beëindigd.
 3. De duur van de deelovereenkomst kan worden verlengd, mits in de deelovereenkomst een optie tot verlenging van de opdracht is opgenomen, en een verzoek tot verlenging, uiterlijk een maand vóór de einddatum dienstverlening, schriftelijk bij Orcado is ingediend en daarna door Orcado is bevestigd.
 4. Partijen zullen elk voor zich een coördinator benoemen, die verantwoordelijk zal zijn voor het onderhouden van contacten op uitvoeringsniveau.
 5. Voor we met elkaar een overeenkomst aangaan controleren we graag of we allebei ons afspraken na kunnen komen. We kunnen daarom vragen naar een recent KvK-uittreksel en de bijbehorende informatie die uw kredietwaardigheid aantoont.

Artikel 5. Prijzen en tarieven

 1. Alle prijzen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die de overheid heeft opgelegd.
 2. De tarieven zijn inclusief reiskosten betrekking hebbend op woon-werkverkeer naar de vestigingsplaats van de Opdrachtgever, zoals vastgelegd in de deelovereenkomst en inclusief verblijfkosten.
 3. Alle prijzen en/of tarieven die in de offertes zijn opgenomen hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de dagtekening van de offerte, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 4. De werkweek loopt van maandag tot en met vrijdag. Werkzaamheden worden verricht tussen 07:30 en 19:00 uur. Buiten deze tijden gelden de volgende overwerktarieven:
  • Werkdag tussen 19:00 en 20:00 uur: 100% van het uurtarief.
  • Werkdag tussen 20:00 en 22:00 uur: 150% van het uurtarief.
  • Werkdag tussen 22:00 en 24:00 uur: 175% van het uurtarief.
  • Werkdag tussen 24:00 en 07:30 uur: 200% van het uurtarief.
  • Weekend tussen vrijdag 24:00 en maandag 07:30 uur: 200% van het uurtarief.
 5. Orcado behoudt zich het recht voor de in de deelovereenkomst genoemde tarieven gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te passen in verband met algemene stijgingen van lonen, salarissen, sociale lasten, prijzen, etc. De aanpassingen worden van kracht een maand na berichtgeving aan Opdrachtgever of zoveel later als zal worden aangegeven.
 6. Indien per 1 januari van een jaar een deelovereenkomst minder dan drie maanden van kracht is geweest, zal tariefherziening niet eerder kunnen plaatsvinden dan op de datum waarop die deelovereenkomst wel drie maanden van kracht is geweest.

Artikel 6. Levering

 1. Orcado voert haar te verlenen diensten uit naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’.
 2. De specificatie van de opdracht zullen partijen telkens per afzonderlijke deelovereenkomst vaststellen en overeenkomen. Een deelovereenkomst omvat ten minste:
 3. Naam van de Opdrachtgever
 4. Contactpersoon van Opdrachtgever
 5. Contactpersoon van Orcado
 6. Naam arbeidskracht
 7. Functie arbeidskracht
 8. Plaats van uitvoering
 9. Aanvang & einddatum dienstverlening
 10. Uurtarief
 11. Eventuele opzegtermijn
 12. Eventuele opmerkingen
 13. Opdrachtgever is gehouden alles te doen of na te laten om een correcte en tijdige uitvoering door Orcado te waarborgen.
 14. De werkzaamheden zullen indien noodzakelijk op het kantoor van Opdrachtgever worden uitgevoerd. Opdrachtgever zal zorgdragen voor adequate werkruimte waar de arbeidskracht rustig en ongestoord kan werken. De arbeidskracht zal de bij Opdrachtgever geldende huisregels in acht nemen. Opdrachtgever zal zorgdragen dat de huisregels aan de arbeidskracht worden medegedeeld.
 15. Opdrachtgever zal aan de arbeidskracht die hulpmiddelen verstrekken die nodig zijn voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden. In het bijzonder wijzen we op de verstrekking van geldige licenties voor software op de werkplek van de arbeidskracht. Met de verstrekking van de werkruimte en hulpmiddelen gemoeide kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 16. Door Orcado zal bij ziekte, of bij ontslag van een ingezette arbeidskracht, waardoor de continuïteit van de werkzaamheden in gevaar wordt gebracht, worden getracht voor een vervangende arbeidskracht te zorgen. Orcado heeft het recht arbeidskrachten te vervangen mits de continuïteit van het werk blijft gewaarborgd. In een voorkomend geval, waar het niet beschikbaar zijn van de ingezette arbeidskracht buiten de invloedsfeer van Orcado ligt, neemt Orcado de kosten die verband houden met een inwerkperiode van maximaal 1 werkweek voor de vervangende arbeidskracht voor haar rekening.

Artikel 7. Betaling

 1. Facturering vindt eenmaal per kalendermaand plaats. Als basis voor de facturering dient de Orcado urenadministratie. Indien gewenst kunnen deze uren wekelijks worden verstrekt en voor akkoord ondertekend geretourneerd worden.
 2. Opdrachtgever dient facturen binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 3. Verrekening of vergelijk van te vorderen en verschuldigde bedragen door Opdrachtgever is niet toegestaan.
 4. In geval kredietwaardigheid van Opdrachtgever naar het genoegen van Orcado niet voldoende kan worden aangetoond kan nadere zekerheid door Orcado worden verlangd. Wordt deze niet gegeven dan kan opschorting van uitvoering van de opdracht door Orcado plaatsvinden, evenwel eerst nadat Opdrachtgever daarover schriftelijk is geïnformeerd. Opschorting van de werkzaamheden om deze reden zal niet leiden tot annulering van de overeenkomst.
 5. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente per maand verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitenrechtelijke incassokosten.

Artikel 8. Annulering en reclamatie

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle dienstverlening van Orcado binnen 30 dagen na levering te controleren op overeengekomen conformiteit. Dit om eventuele afwijkingen, die hem aanleiding geven tot enige reclamatie jegens Orcado, zo spoedig mogelijk nadat hij deze geconstateerd heeft of heeft kunnen constateren, aan Orcado ter kennis te brengen, en wel op straffe van verval van eventueel recht.
 2. Elk van de Partijen heeft het recht een overeenkomst na voorafgaande deugdelijke ingebrekestelling bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te beëindigen. De tussentijdse beëindiging heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft tot gevolg dat nakoming van de overeenkomst niet langer verplicht is. Betalingsverplichtingen welke vallen voor het tijdstip van beëindiging en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, blijven wel in stand.
 3. Opdrachtgever zal eventuele reclames over de uitvoering der werkzaamheden eerst op coördinatorniveau (zie artikel 4.4) kenbaar maken aan Orcado, waarna Orcado in de gelegenheid wordt gesteld eventueel herstel te verrichten. Reclames op door Orcado ingediende facturen kan Opdrachtgever binnen acht dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Orcado kenbaar maken.
 4. Indien gedurende de eerste maand na aanvang van de werkzaamheden blijkt dat de arbeidskracht niet in het team van Opdrachtgever past, heeft Opdrachtgever het recht vervanging te verzoeken, dan wel de desbetreffende opdracht te annuleren.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat zij een geschil onderwerpen aan arbitrage volgens een op te maken akte van compromis. Partijen kunnen eveneens overeenkomen een bindend advies te vragen.
 6. Een geschil is aanwezig indien een van beide Partijen dat in een aangetekende brief aan de wederpartij kenbaar maakt.
 7. De bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland zal ieder blijvend verschil beslechten.

Artikel 9. Arbeidskrachten

 1. Partijen zullen arbeidskrachten, die met de directe uitvoering van de in de deelovereenkomst(en) genoemde werkzaamheden zijn belast, niet van elkaar in dienst nemen tijdens de uitvoering van de opdracht en gedurende een periode van een jaar daarna, zulks op straffe van een dwangsom van € 1000,– per dag (staat in Bedr.reg €5000,- per gebeurtenis), zolang een eventuele overtreding zal duren, tenzij een en ander gebeurt met schriftelijk vastgelegd onderling goedvinden. De verschuldigdheid van deze dwangsom laat de overige rechten van Partijen onverlet, waaronder het recht op volledige schadevergoeding.
 2. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor het uitbetalen van loon aan de arbeidskracht van Orcado, noch voor de inhouding en afdracht van de premies van de sociale verzekeringen en loonbelasting. Indien wenselijk kan een accountantsverklaring worden afgegeven. Opdrachtgever is derhalve niet gerechtigd de betalingsverplichtingen op te schorten totdat accountantsverklaringen door Orcado wordt overgelegd.
 3. Orcado zal geheimhouding betrachten over hetgeen zij in verband met de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever over diens werkwijze en bedrijfsgegevens op welke wijze dan ook te weten komt.

Artikel 10. Eigendomsrechten

 1. Alle mogelijke auteursrechten of rechten van industrieel en intellectueel eigendom over door Orcado geleverde diensten en/of producten en/of daarbij gebruikte omgevingen blijven onvervreemdbaar eigendom van Orcado, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Orcado uitdrukkelijk voor alle aanspraken ter zake van schaden ontstaan door ongeoorloofd gebruik door Opdrachtgever van door Orcado geleverde diensten en/of producten en/of daarbij gebruikte vormgevingen.
 3. De door Orcado geleverde diensten en/of producten en/of daarbij gebruikte vormgevingen zullen niet aan derden, die niet direct bij de opdracht betrokken zijn, ter inzage respectievelijk ter beschikking worden gesteld, noch worden vermenigvuldigd en/of verspreid dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Orcado.
 4. Orcado vrijwaart Opdrachtgever uitdrukkelijk voor aanspraken van derden ter zake van auteurs- en/of eigendomsrechten van door Orcado geleverde diensten en/of producten.
 5. Zolang de Opdrachtgever niet al hetgeen hij opeisbaar aan Orcado verschuldigd is voldaan heeft, blijft het eigendom van al hetgeen door Orcado aan de Opdrachtgever geleverd is aan Orcado voorbehouden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Ter zake van wanprestatie is Orcado slechts aansprakelijk indien na deugdelijke ingebrekestelling Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds beëindigt of ontbinding van de overeenkomst op zijn verzoek wordt vastgesteld. De tussentijdse beëindiging heeft, evenals elke op verzoek van Opdrachtgever vastgestelde ontbinding, geen terugwerkende kracht, doch heeft tot gevolg dat nakoming van de overeenkomst niet langer verplicht is. Betalingsverplichtingen welke vallen voor het tijdstip van beëindiging of ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, blijven evenwel in stand. In voorkomende gevallen is de aansprakelijkheid van Orcado beperkt tot de extra kosten van Opdrachtgever welke het directe gevolg zijn van het door een ander afmaken van de onvoltooide opdracht, doch maximaal tot het bedrag genoemd in artikel 11.5. Het bepaalde in de artikelen 11.2 tot en met 11.4 is onverminderd van toepassing.
 2. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 11.1 is de aansprakelijkheid van Orcado voor door Opdrachtgever geleden schade uitgesloten, ongeacht de wijze waarop een eventuele actie wordt aangespannen, hetzij uit wanprestatie hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins, tenzij sprake is van opzet, grove schuld en/of ernstige nalatigheid. Orcado is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens uitvoering van de werkzaamheden. Orcado is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. Orcado is evenmin aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien Opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie of materialen verstrekt.
 3. Opdrachtgever zal Orcado vrijwaren in geval van aanspraken van derden. Opdrachtgever zal arbeidskrachten van Orcado of door Orcado ingeschakelde derden nimmer aanspreken.
 4. Elke aansprakelijkheid van Orcado voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. De totale aansprakelijkheid van Orcado is in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het laagste van de volgende twee bedragen: € 50.000,– of het bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs (exclusief omzetbelasting) van de aan Orcado opgedragen werkzaamheden en leveringen, welke prijs bij duurovereenkomsten gelijk zal zijn aan de prijs van de gedurende de periode van drie maanden voor de beëindiging opgedragen werkzaamheden. De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventueel door Orcado gecrediteerde bedragen.

Artikel 12. Overmacht

 1. Orcado is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor Orcado redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Orcado ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
 2. Indien en voor zover Orcado de overeenkomst door overmacht niet kan nakomen, behoeft Opdrachtgever de daarmee overeenkomende gedeeltes van de overeengekomen prijs niet te betalen en is Orcado geen financiële of andere compensatie aan de Opdrachtgever verschuldigd.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Orcado opgeschort. Indien de overmacht periode langer dan één kalendermaand duurt, zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder een verplichting tot schadevergoeding.